با انتخاب مشاهده مدارک بيمار کي توانيد شرح حال و وضعيت بيمار را مشاهده نموده و سپس از قسمت ارسال تشخيص . تشخيص خود را ارسال نماييد . تشخيص به نام شما در سايت درج مي شود
 |  | English
 | homepage | Today:


معرفي بيمار شماره 1

--->> مشاهده وضعيت و مدارك بيمار شماره 1<---

---------------------------------------------------------------------------------

--->> ارسال تشخيص متخصصين <<---

---------------------------------------------------------------------------------

متخصص گرامي در قسمت مشاهده و معرفي بيمارشماره 1 ، شما قادر خواهيد بود مشكل بيمار و مدارك مربوط به بيمار را مشاهده و سپس تشخيص خود را براي ما در قسمت تشخيص ارسال نمائيد
معرفي بيمار شماره 2

--->> مشاهده وضعيت و مدارك بيمار شماره 2 <<---

---------------------------------------------------------------------------------

--->> ارسال تشخيص متخصصين <<---

---------------------------------------------------------------------------------

متخصص گرامي در قسمت مشاهده و معرفي بيمار شماره 2 ، شما قادر خواهيد بود مشكل بيمار و مدارك مربوط به بيمار را مشاهده و سپس تشخيص خود را براي ما در قسمت تشخيص ارسال نمائيد
معرفي بيمار شماره 3

--->> مشاهده وضعيت و مدارك بيمار شماره 3 <<---

---------------------------------------------------------------------------------

--->> ارسال تشخيص متخصصين <<---

---------------------------------------------------------------------------------

متخصص گرامي در قسمت مشاهده و معرفي بيمار شماره 3 ، شما قادر خواهيد بود مشكل بيمار و مدارك مربوط به بيمار را مشاهده و سپس تشخيص خود را براي ما در قسمت تشخيص ارسال نمائيد
معرفي بيمار شماره 4

--->> مشاهده وضعيت و مدارك بيمار شماره 4 <<---

---------------------------------------------------------------------------------

--->> ارسال تشخيص متخصصين <<---

---------------------------------------------------------------------------------

متخصص گرامي در قسمت مشاهده و معرفي بيمار شماره 4 ، شما قادر خواهيد بود مشكل بيمار و مدارك مربوط به بيمار را مشاهده و سپس تشخيص خود را براي ما در قسمت تشخيص ارسال نمائيد
معرفي بيمار شماره 5

--->> مشاهده وضعيت و مدارك بيمار شماره 5 <<---

---------------------------------------------------------------------------------

--->> ارسال تشخيص متخصصين <<---

---------------------------------------------------------------------------------

متخصص گرامي در قسمت مشاهده و معرفي بيمار شماره 2 ، شما قادر خواهيد بود مشكل بيمار و مدارك مربوط به بيمار را مشاهده و سپس تشخيص خود را براي ما در قسمت تشخيص ارسال نمائيد
Copyright © 2007-2011 | All right reserved
تماس با مديريت سايت| استفاده از مطالب سايت با ذکر نام سايت بلامانع است | مديريت سايت:دکتر سيامک مراديان